മലയാളത്തില്‍ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഓരോ വാക്കും മംഗ്ലീഷ് രീതിയില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്പേസ് കീ അമര്‍ത്തുക. ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഇടകലര്‍ത്തി ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ Ctrl+G അമര്‍ത്തുക.ടൈപ്പ് ചെയ്തശേഷം സെലക്ട്‌ ചെയ്ത് Copy / Ctrl+C ചെയ്യുക. പിന്നീട് ഈ വിന്‍ഡോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് comment ബോക്സില്‍ Paste / Ctrl+V ചെയ്യുക.